польский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Gentili Signore e Signori,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gentilissimo Bianchi,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
In risposta all'annuncio apparso ne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
I miei punti di forza sono...
Moje mocne strony to ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Sto imparando...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sono un(') utente esperto/a di...
Biegle posługuję się programem/programami...
Навыки работы с компьютером
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Eccellenti doti comunicative
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Capacità deduttive e di ragionamento
Rozumowanie dedukcyjne
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Capacità logiche
Logiczne myślenie
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Capacità analitiche
Zdolności analityczne
Способность детально оценивать вещи
Ottime abilità interpersonali
Zdolności interpersonalne
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Capacità di negoziazione
Zdolności negocjacyjne
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Capacità di presentazione
Umiejętność prezentacji
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
In allegato trova il mio cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Referencje na żądanie.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referencje na żądanie od ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sono disponibile per un colloquio...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
In fede,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя адресата неизвестно
Cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Официально, широко используется, имя получателя известно
I miei più cordiali saluti,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saluti
Pozdrawiam,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"