китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mine styrker er...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisk tænkning
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytiske evner
分析技能
Способность детально оценивать вещи
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Forhandlings evner
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Præsentations evner
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med venlig hilsen
此致
Официально, имя адресата неизвестно
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
Med respekt,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"