эсперанто | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Αξιότιμε κύριε,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Αξιότιμη κυρία,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Miaj fortoj estas...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Η ειδικότητά μου είναι...
Mia areo de kompetenteco estas...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Είμαι άριστος γνώστης της...
Mi havas bonegan komandon de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Έχω μια καλή γνώση της...
Mi havas mezan scion de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Mi estas sperta uzanto de...
Навыки работы с компьютером
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Επαγωγική λογική
Dedukta rezonado
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Λογική σκέψη
Logika rezonado
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Αναλυτικές ικανότητες
Analizaj kapabloj
Способность детально оценивать вещи
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bonaj interhomaj kapabloj
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negocadaj kapabloj
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Ικανότητες παρουσίασης
Prezentaj kapabloj
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Vi povas akiri referencojn el...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Με εκτίμηση,
Altestime,
Официально, имя адресата неизвестно
Με εκτίμηση,
Altestime,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Με εκτίμηση,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"