финский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Αξιότιμε κύριε,
Hyvä Herra,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Αξιότιμη κυρία,
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Kirjoitamme teille liittyen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Η ειδικότητά μου είναι...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Είμαι άριστος γνώστης της...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Έχω μια καλή γνώση της...
Minulla on hyvät perustaidot...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Навыки работы с компьютером
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Erinomainen kyky kommunikoida
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Επαγωγική λογική
Deduktiivinen ajattelu
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Λογική σκέψη
Looginen ajattelu
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Αναλυτικές ικανότητες
Analyyttiset taidot
Способность детально оценивать вещи
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Hyvät ihmissuhdetaidot
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Neuvottelukyvyt
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Ικανότητες παρουσίασης
Esiintymistaidot
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Suosituksia voi pyytää...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Olen saatavilla haastatteluun...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Με εκτίμηση,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя адресата неизвестно
Με εκτίμηση,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Με εκτίμηση,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"