португальский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Αξιότιμε κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Αξιότιμη κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Meus pontos fortes são...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Η ειδικότητά μου είναι...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Είμαι άριστος γνώστης της...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Έχω μια καλή γνώση της...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Eu tenho experiência em /com ...
Навыки работы с компьютером
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelente habilidade de comunicação
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Επαγωγική λογική
Raciocínio dedutivo
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Λογική σκέψη
Pensamento lógico
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Αναλυτικές ικανότητες
Habilidades analíticas
Способность детально оценивать вещи
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bom relacionamento interpessoal
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Habilidades de negociação
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidades de comunicação
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estou disponível para entrevista em ..
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Официально, имя адресата неизвестно
Με εκτίμηση,
Atenciosamente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Lembranças,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"