польский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Αξιότιμε κύριε,
Szanowny Panie,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Αξιότιμη κυρία,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Moje mocne strony to ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Η ειδικότητά μου είναι...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Είμαι άριστος γνώστης της...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Έχω μια καλή γνώση της...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Biegle posługuję się programem/programami...
Навыки работы с компьютером
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Επαγωγική λογική
Rozumowanie dedukcyjne
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Λογική σκέψη
Logiczne myślenie
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Αναλυτικές ικανότητες
Zdolności analityczne
Способность детально оценивать вещи
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Zdolności interpersonalne
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Zdolności negocjacyjne
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Ικανότητες παρουσίασης
Umiejętność prezentacji
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Referencje na żądanie.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencje na żądanie od ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя адресата неизвестно
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Με εκτίμηση,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Pozdrawiam,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"