нидерландский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Навыки работы с компьютером
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
Способность детально оценивать вещи
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя адресата неизвестно
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"