шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Thưa ông,
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Các thế mạnh của tôi là...
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Chuyên ngành của tôi là...
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
Tôi có khả năng... và...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Kĩ năng giao tiếp tốt
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Khả năng suy diễn, lý luận
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Khả năng suy nghĩ logic
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Kĩ năng phân tích
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Kĩ năng thương lượng
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Kĩ năng thuyết trình
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Kính thư,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
Trân trọng,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Kính thư,
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"