чешский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Dear Sir,
Vážený pane,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Используется при перечислении ваших основных качеств
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Навыки работы с компьютером
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deductive reasoning
Dedukce
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logical thinking
Logické myšlení
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytical skills
Analytické schopnosti
Способность детально оценивать вещи
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Yours faithfully,
S pozdravem,
Официально, имя адресата неизвестно
Yours sincerely,
S pozdravem,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Respectfully yours,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"