нидерландский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Dear Sir,
Geachte heer
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Навыки работы с компьютером
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Способность детально оценивать вещи
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя адресата неизвестно
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"