вьетнамский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Dear Sir,
Thưa ông,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
I am writing in response to your advertisement posted on…
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
I refer to your advertisement in…dated… .
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
I would like to apply for the position of…
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

I am particularly interested in this job, as…
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
I would like to work for you, in order to…
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
My strengths are…
Các thế mạnh của tôi là...
Используется при перечислении ваших основных качеств
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
I would be well suited to the position because…
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
My area of expertise is…
Chuyên ngành của tôi là...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Whilst working at… I became highly competent in…
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Even under pressure I can maintain high standards.
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

My native language is…, but I can also speak…
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
I have an excellent command of…
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
I have a working knowledge of…
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
I have …years experience of working…
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
I am an experienced user of…
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Навыки работы с компьютером
I believe I possess the right combination of...and… .
Tôi có khả năng... và...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Excellent communication skills
Kĩ năng giao tiếp tốt
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deductive reasoning
Khả năng suy diễn, lý luận
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logical thinking
Khả năng suy nghĩ logic
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytical skills
Kĩ năng phân tích
Способность детально оценивать вещи
Good interpersonal skills
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negotiation skills
Kĩ năng thương lượng
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentation skills
Kĩ năng thuyết trình
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Please find my résumé / CV attached.
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
I can supply references from…if required.
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
References can be requested from…
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
I am available for interview on…
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Yours faithfully,
Kính thư,
Официально, имя адресата неизвестно
Yours sincerely,
Trân trọng,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Respectfully yours,
Kính thư,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"