чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Altestime,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами