тайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
เรียน จอห์น
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Менее официально, вежливо
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами