корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
Plu al...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами