вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Estimata John
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
Ĉu vi rekomendas...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Vi urĝe petis al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Kio estas via nuna prezolisto por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Ĝi estas nia intenco de...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
La alligiteco estas en...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Se vi bezonas plian informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Ni dankas pri via negoco.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
Altestime,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Altestime,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
Altestime,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Ĉion bonan,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами