эсперанто | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Estimata John
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
Plu al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами