китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами