вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Bäste herr ordförande,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Bäste herrn,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr/fru,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Bäste John,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver till dig angående ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i samband med ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
Vidare till ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Med hänvisning till ...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jag skriver för att fråga om ...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vi är tacksamma om du ...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
Kunde du skicka mig ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Jag måste fråga dig om ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
Skulle du kunna rekommendera ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
Skulle du kunna skicka mig ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Vi ber dig omgående att ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Vi har för avsikt att ...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Den bifogade filen är i formatet ... .
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
För mer information, se vår hemsida ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Tack på förhand...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Tack för hjälpen med detta ärende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Om du behöver mer information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
Med vänlig hälsning,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
Med vänlig hälsning,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Hälsningar,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами