нидерландский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Geachte heer
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Beste Jan
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами