китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами