нидерландский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
Beste Jan
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами