корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами