датский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
เรียน ท่านผู้ชาย
Kære Hr.,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
เรียน ท่านผู้หญิง
Kære Fru.,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
ถึงท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det måtte vedkomme,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
เรียน จอห์น
Kære John,
Неофициально, дружеская переписка
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver til dig angående...
Официально, от лица всей компании
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i anledning af...
Официально, от лица всей компании
เนื่องมาจาก...
I fortsættelse af...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
เขียนอ้างอิงถึง...
I henhold til...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Официально, если вы пишите за кого-то
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ville du have noget imod hvis...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
คุณจะช่วยกรุณา...
Vil du være så venlig at...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Официальная просьба, очень вежливо
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Официальная просьба, очень вежливо
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, вежливо
เราสนใจที่จะรับ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Официальная просьба, вежливо
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вежливая официальная просьба
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Официальная просьба, прямо
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, прямо
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Du anmodes til snarest at...
Официальная просьба, прямолинейно
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi ville sætte pris på hvis...
Официальная вежливая просьба от лица компании
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Официальная прямая просьба
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Официальный запрос, прямо
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Официальный запрос, прямо
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Det er vores intention at...
Официальная констатация намерения, прямо
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi må desværre meddele dig at...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Bilaget er i...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Официально, вежливо
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Официально, очень вежливо
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Официально, очень вежливо
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Официально, очень вежливо
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Официально, очень вежливо
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Официально, вежливо
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Официально, вежливо
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tak for din hjælp i denne sag.
Официально, вежливо
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Официально, прямо
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hvis du behøver mere information...
Официально, прямо
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi sætter pris på din forretning.
Официально, прямо
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Официально, прямолинейно
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Менее официально, вежливо
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med venlig hilsen
Официально, имя получателя неизвестно
ด้วยความจริงใจ
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, получатель известен
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами