китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Geachte heer
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Beste Jan
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Met vriendelijke groet,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Hoogachtend,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Groeten,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами