вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

친애하는 사장님께,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
관계자님께 드립니다.
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
사모님께 드립니다.
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
친애하는 관계자님께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
친애하는 여러분께 드립니다.
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
관계자분(들)께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
친애하는 최철수님,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
친애하는 김민정님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
친애하는 김선영님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
친애하는 최유라님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
친애하는 홍두깨씨,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
친애하는 미영씨,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
...에 관하여 말씀드리자면,
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...에 대해서 언급하자면,
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
...를 대신하여 글을 드립니다.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
...를 보내주시겠습니까?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
...를 추천해 주시겠습니까?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
저희의 목적은 ... 입니다.
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
미리 감사의 말씀 드리며...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
당신의 수고에 감사드립니다.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
조만간 답장 받길 기대합니다.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
... (자신의 이름) 드림,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
... (자신의 이름) 드림,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
... (자신의 이름) 드림,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
.... 보냄,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
.... 보냄,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами