вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
尊敬的先生,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
我们就...一事给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
我们因...写这封信
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
我写信想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
您能将…发送给我吗?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
我们对获得/接受...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
附件是...格式的
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
提前谢谢您...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
此致
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
此致
敬礼
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
肃然至上
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
祝好
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами