китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Kære John,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
I fortsættelse af...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I henhold til...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Bilaget er i...
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Med venlig hilsen
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Med respekt,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Med venlig hilsen
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами