шведский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Bäste herr ordförande,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Bäste herrn,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Bästa herr/fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Bäste John,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver till dig angående ...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i samband med ...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Vidare till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Med hänvisning till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Jag skriver för att fråga om ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
Vi är tacksamma om du ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Kunde du skicka mig ...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jag måste fråga dig om ...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Skulle du kunna rekommendera ...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi ber dig omgående att ...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Vi har för avsikt att ...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
För mer information, se vår hemsida ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Tack på förhand...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Om du behöver mer information ...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Med vänlig hälsning,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Hälsningar,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами