нидерландский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Geachte heer President
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Geachte heer
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Beste Jan
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Wij schrijven u in verband met ...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Met betrekking tot ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Ten aanzien van ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Ik schrijf u uit naam van ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
Zou u het erg vinden om ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Ik zou u willen vragen, of ...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Kunt u ... aanbevelen ...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
U wordt dringend verzocht ...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Het is ons oogmerk om ...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
De bijlage is in ... formaat.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Bij voorbaat dank.
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Wij waarderen u als klant.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ik hoor graag van u.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Groeten,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами