немецкий | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Lieber Johann,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Bezug nehmend auf...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
In Bezug auf...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Wären Sie so freundlich...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Können Sie ... empfehlen...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Sie werden dringlichst gebeten...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Wir beabsichtigen...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Der Anhang ist im ...-Format.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Vielen Dank im Voraus...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Grüße
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами