китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Kính thư,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами