чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
Further to…
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами