нидерландский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Geachte heer
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Beste Jan
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Официально, от лица всей компании
Further to…
Met betrekking tot ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
Ten aanzien van ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Официально, вежливо
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Официально, прямо
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Официально, прямо
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Официально, прямолинейно
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
Groeten,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами