эсперанто | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
La proforma fakturo estos faksato.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
La tuta pagebla kvanto estas...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Официально, вежливо