нидерландский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Официально, вежливо