английский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For my services I kindly request the following payment…
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Please find enclosed invoice no. … for …
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
The pro forma invoice will be faxed.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
The total amount payable is…
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Please send your payment promptly.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
We have not yet received payment for…
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Официально, вежливо