чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Merci de régler le montant suivant...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
La facture pro forma sera faxée.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Réglable directement après réception des biens.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
La montant total à payer est de...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо