вьетнамский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Официально, очень вежливо
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Официально, вежливо
Мы пришлем вам счет по факсу
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
Официально, прямо
Оплата сразу после доставки товара
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Официально, прямо
Общая сумма...
Tổng số tiền cần thanh toán là...
Официально, прямо
Мы выписываем счета только в евро
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Официально, очень вежливо
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Официально, вежливо
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Официально, вежливо
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Официально, вежливо
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Официально, прямо
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Официально, прямо
Мы еще не получили оплату за...
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Официально, прямолинейно
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Официально, прямолинейно
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Официально, вежливо