польский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Официально, очень вежливо
Encontra-se anexa a fatura nº.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Официально, вежливо
A fatura pro forma será enviada por fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Официально, прямо
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Płatne przy odbiorze.
Официально, прямо
O valor total a pagar é...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Официально, прямо
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Официально, очень вежливо
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Официально, вежливо
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Официально, вежливо
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Официально, вежливо
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Официально, прямо
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Официально, прямо
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Официально, прямолинейно
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Официально, прямолинейно
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Официально, вежливо