чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
Het te betalen totaalbedrag is ...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо