чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Sofort fällig nach Wareneingang.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо