чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо