нидерландский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

For my services I kindly request the following payment…
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Официально, очень вежливо
Please find enclosed invoice no. … for …
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Официально, вежливо
The pro forma invoice will be faxed.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Официально, прямо
Payable immediately after the receipt of the goods.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Официально, прямо
The total amount payable is…
Het te betalen totaalbedrag is ...
Официально, прямо
It is our company policy to invoice only in Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Официально, очень вежливо
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Официально, вежливо
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Официально, вежливо
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Официально, вежливо
Our records show that the invoice still has not been paid.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Официально, прямо
Please send your payment promptly.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Официально, прямо
We have not yet received payment for…
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Официально, прямолинейно
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Официально, прямолинейно
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Официально, вежливо