датский | Фразы - Бизнес | Резервация

Резервация - Бронирование

Tôi muốn đặt...
Jeg vil gerne booke...
Официально, вежливо
Tôi muốn đặt...
Jeg ønsker at booke...
Официально, вежливо
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Har i nogle ledige værelser den...
Официально, вежливо
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
Официально, вежливо
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
Официально, вежливо
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
Официально, вежливо
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
Официально, вежливо

Резервация - Внесение изменений

Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Er det muligt at ændre booking datoen til...
Официально, вежливо
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
Официально, вежливо
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
Официально, очень вежливо
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
Официально, вежливо

Резервация - Отмена

Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
Официально, вежливо
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
Официально, вежливо
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
Официально, вежливо
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
Официально, вежливо