эсперанто | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Vážený pane prezidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane/Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Estimata John,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Plu al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi povas rekomendi...
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi estas urĝe petita al...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby...
Ĝi estas nia intenco...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Официально, вежливо
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas pli informon...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas vian negocon.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Официально, прямо
Těším se na Vaší odpověď.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Altestime,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами