вьетнамский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Vážený pane prezidente,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Vážený pane,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane/Vážená paní,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Milý Johne,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Obracíme se na vás ohledně...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Píšeme vám ve spojitosti s...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
V návaznosti na...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
V návaznosti na...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Píši vám, abych vás informoval o...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Píši Vám jménem...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
Vaše společnost mi byla doporučena...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Vadilo by Vám, kdyby...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Máme zájem o získání/obdržení...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Musím vás požádat, zda...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
Mohl(a) byste doporučit...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Byli bychom vděční, kdyby...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Naším záměrem je, aby...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Je nám líto vás informovat, že...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Děkuji Vám předem...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Těším se na možnou spolupráci.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Pokud budete potřebovat více informací...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Vážíme si vaší práce.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямо
Těším se na Vaší odpověď.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
S pozdravem,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Se srdečným pozdravem,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
S úctou,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
S pozdravem, / Zdravím,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами