вьетнамский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
尊敬的先生,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
我们因为...给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
我们写这封信是因为...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
我写这封信,想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
您能将…发送给我吗
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
我们对接受/获得...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
提前谢谢您…
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямо
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
此致
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
此致
敬礼
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
肃然至上
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
祝好
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами