эсперанто | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Estimata John,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Ni skribas al vi pri...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Ni skribas en rilato kun...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Plu al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Kun referenco al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Mi skribas por demandi pri...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Mi skribas al vi nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Mi estus plej dankema, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Mi estus dankema, se vi povus...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi devas peti vin, ĉu...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Ĉu vi povas rekomendi...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi estas urĝe petita al...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Ni estus dankemaj, se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Ĝi estas nia intenco...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Antaŭdankon…
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Se vi bezonas pli informon...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Ni dankas vian negocon.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Altestime,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Altestime,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Ĉion bonan,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами