чешский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Vážený pane/Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Naším záměrem je, aby...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами