румынский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Stimate Domnule/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
În atenţia celor interesaţi,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Stimate Domnule Ionescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dragă Mihai Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Vă adresez această scrisoare în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
V-ar deranja dacă....
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Sunteţi amabil să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Aş fi profund recunoscător dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Ne interesează să obţinem/primim...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
V-am fi recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами